REGULAMIN PROMOCJI „Wakacje bez cellulitu i obrzęków – LIPIEC 2024”

§ 1
ORGANIZATOR AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Wakacje bez cellulitu i obrzęków – LIPIEC 2024” zwanej dalej „Promocją”, jest Agnes Frankel z siedzibą w Mikołowie (43-190), ul. Stara Droga 58, NIP: 6351808239, REGON 243277236, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Promocja prowadzona jest przez placówkę Organizatora na terenie kraju. Dane placówki – NZOZ Dr. Frankel’s, ul. Raszyńska 15/4, 02-026 Warszawa, tel. +48 789375101, email: recepcja@drfrankels.pl zwanego dalej „placówką Organizatora”.

 

§ 2
CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja będzie trwać w okresie 01.07.2024 – 31.07.2024 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny, po uprzednim zamieszczeniu informacji o dokładnej dacie odwołania lub zawieszenia Promocji na stronie internetowej: https://drfrankels.clinic.

 

§ 3
UCZESTNICTWO W PROMOCJI

1. W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca warunki określone w niniejszym regulaminie, zwana dalej „Uczestnikiem”.
2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zakup pakietu 10 zabiegów 60-minutowych z wykorzystaniem urządzenia ICOONE Laser Med 2 w okresie od 1.07.2024 do 31.07.202 r. w placówce Organizatora wskazanej w §1 ust. 1, bądź w sklepie internetowym Organizatora pod adresem: https://shop.drfrankels.com.

 

§ 4
ZASADY I PRZEDMIOT PROMOCJI

1. Uczestnikom, którzy spełnią warunki niniejszego regulaminu określone w § 3 ust. 2 przysługiwać będzie prawo do zakupu pakietu 10 zabiegów 60-minutowych z wykorzystaniem sprzętu ICOONE Laser Med 2 w promocyjnej cenie 3900 PLN.
2. Uczestnik może otrzymać Przedmiot promocji jednorazowo za każdy udokumentowany zakup pakietu zabiegów w placówce Organizatora.
3. Uczestnik otrzyma Przedmiot promocji bezpośrednio po dokonanym zakupie z możliwością wykorzystania do 30.09.2024 r.
4. Po dokonanym zakupie, Uczestnik powinien umówić terminy wizyt celem realizacji zakupionego pakietu usług, kontaktując się recepcją placówki Organizatora, pod numerem telefonu +48 789375101 lub adresem e mail: recepcja@drfrankels.pl.
5. Odwołanie wizyty w zarezerwowanym terminie możliwe jest najpóźniej 48 godzin przed tym terminem. W przypadku braku stawiennictwa na umówionej wizycie i braku odwołania we wskazanym terminie, wartość pakietu zabiegowego przewidzianego do realizacji w ramach umówionej wizyty nie podlega zwrotowi.
2. Odwołanie zarezerwowanego terminu wizyty jest możliwe przez kontakt telefoniczny pod numerem +48 789375101 lub wysłanie wiadomości e-mail na adres recepcja@drfrankels.pl. Organizator nie przewiduje innej możliwości odwołania rezerwacji.
3. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie lub brak odwołania we wskazanym terminie skutkuje przepadkiem wartości pakietu zabiegowego przewidzianego do realizacji w ramach umówionej wizyty i nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny.
4. Spóźnienie się Uczestnika na zarezerwowany termin wizyty w przypadku jej odbycia skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym opłata pozostaje bez zmian. W razie spóźnienia przekraczającego połowę planowanego czasu trwania wizyty Organizator uprawniony jest do anulowania rezerwacji terminu wizyty, co skutkuje przepadkiem wartość pakietu zabiegowego przewidzianego do realizacji w ramach umówionej wizyty i nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny spóźnienia.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu wizyty najpóźniej na godzinę przed terminem. W razie odwołania Organizator zaproponuje Uczestnikowi nowy termin wizyty. W przypadku braku akceptacji nowego terminu wizyty lub niezaproponowania go Organizator zwróci Uczestnikowi wartość pakietu zabiegowego przewidzianego do realizacji w ramach umówionej wizyty.
6. Ponadto Uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę (zgodnie z Art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”)) na przetwarzanie przez Organizatora podanych danych osobowych w celu prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z Regulaminu, w tym na potrzeby przeprowadzenia procesu reklamacji.
7. Organizator oświadcza, że dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako Administratora danych osobowych zgodnie z RODO i będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z Regulaminu, w tym na potrzeby przeprowadzenia procesu reklamacji, oraz w celu obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, zwane dalej jako „prawnie uzasadniony interes Administratora”.
8. W przypadku składania reklamacji Użytkownik ma obowiązek podania swoich danych osobowych, danych adresowych i numeru telefonu, które to dane będą przetwarzane zgodnie z RODO, na potrzeby przeprowadzenia procesu reklamacji. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne ale niezbędne dla skutecznej realizacji procesu reklamacji.
9. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni licząc od dnia jej złożenia przez Użytkownika. Organizator zawiadomi Użytkownika o rezultacie przeprowadzonej reklamacji.
10. Promocja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami odbywającymi się w danej placówce Organizatora.

 

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego lub rzeczowego) Przedmiotu promocji.
2. Przystąpienie do Promocji oznacza, że Uczestnik zapoznał się z zasadami zawartymi w regulaminie i w pełni je akceptuje.
3. Regulamin Promocji dostępny będzie w placówce Organizatora oraz na https://drfrankels.clinic. Niniejszy Regulamin jest prawnie wiążący, a materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Promocji mają wyłącznie charakter informacyjny.
4. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu przez Użytkownika procedury reklamacyjnej określonej w niniejszym regulaminie.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla strony pozwanej.